Nokia CK 10 Hjälp

background image

Bilenhet CK-10 Användarhandbok

9233638 första utgåvan

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller
villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 200

5. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia, Nokia
Connecting People och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkter och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia
förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument
utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data
eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller
skadan.Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig
tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive,
men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för
ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter och tjänster kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din
närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportreglering
Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och bestämmelser i
USA och andra länder. Avvikelse i strid mot lagstiftningen är förbjuden.

9233638 första utgåvan

background image

3

Copyright

© 200

5 Nokia. All rights reserved.