Nokia CK 10 Hjelp

background image

Car Kit CK-10 Brukerhåndbok

9233638 1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-7 er i samsvar med
bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er
tilgjengelig fra: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 200

5. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting
People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkter
eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia
har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre
og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia
ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett
årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter og tjenester kan variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -
forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9233638 1. utgave

background image

3

Copyright

© 200

5 Nokia. All rights reserved.