Nokia CK 10 hjælp

background image

Bilsæt CK-10 Brugervejledning

9233638, 1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 200

5. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og
Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive
ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de
produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle,
tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette
dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.
Enkelte produkter og tjenester føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler
fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9233638, 1. udgave

background image

3

Copyright

© 200

5 Nokia. All rights reserved.